دکتر مهران حلبیان

* دوره تخصص داخلی دانشگاه جندی شاپور اهواز

* دوره فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان (کلیه و فشارخون)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 بورد تخصصی داخلی و بورد فوق تخصصی نفرولوژی